Formandsberetning

Hvert år vil den siddende formand berette om den netop afholdte festival og perspektivere frem mod den næste. Formandsberetningen kan læses som PDF her
Formandsberetning 2022

Vedtægterne for sjællandsfestivalen

§1 Foreningens navn

§1.1 – Foreningens navn er Sjællandsfestivalen – en lukket musikfestival for mennesker med fysiske og/eller psykiske handicap.

§1.2 – Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor den til enhver tid siddende formand har bopæl.

§2 Foreningens formål

§2.1 – Foreningens formål er, at arrangere Sjællandsfestivalen – Musikfestival for personer i henhold til § 1.1. Hvert år på festivalen uddeles “Sjæleprisen” som støtte til kulturelle og idrætslige formål for udviklingshæmmede. Bestyrelsen fastsætter beløbets størrelse.

§2.2 – Foreningen skal sikre et økonomisk grundlag så Sjællandsfestivalen kan videreføres.

§3 Samarbejde til andre organisationer og foreninger

§3.1 – Foreningen kan indgå samarbejde med andre foreninger der støtter foreningens formål.

§4 Medlemmer

§4.1 – Foreningen kan optage følgende medlemmer: Institutioner, tilbud, foreninger og private aktører/firmaer, samt enkelt personer, som har interesse i at fremme forenings formål. Institutioner, tilbud, og lignende kan optages som medlemmer uden aktiv tilknytning til Sjællandsfestivalen. Private aktører/firmaer og foreninger, samt enkelte personer skal have en aktiv tilknytning til Sjællandsfestivalen. Ansøgning om medlemskab skal godkendes af den til en hver tid siddende bestyrelse.

§5 Kontingent

§5.1 – Det årlige kontingent fastsættes af repræsentantskabet

§6 Repræsentantskabet

§6.1 – Repræsentantskabsmøde afholdes en gang årligt i fjerde kvartal.

§6.2 – Repræsentantskabet indkaldes med mindst tre ugers varsel.

§6.3 – Repræsentantskabet består af 1 repræsentant for hver medlemsinstitution og den til enhver tid siddende bestyrelse.

§6.4 – Dagsorden skal mindst indeholde:

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af beretning
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af 2 suppleanter
  8. Valg af kritisk revisor og suppleant for denne
  9. Evt.

§6.5 – Forslag der ønskes behandlet skal være indsendt til bestyrelsen senest 2 uger før repræsentantskabets afholdelse.

§6.6 – Beslutninger truffet af repræsentantskabet herunder vedtægtsændringer kræver almindeligt flertal.

§6.7 – Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes med 6 ugers varsel af en enig bestyrelse eller hvis ½ af medlemmerne ønsker det.

§7 Bestyrelsen

§7.1 – Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer som vælges af repræsentantskabet.

§7.2 – Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Ikke alle medlemmer er på valg samme år. 3 medlemmer på valg i ulige år. 4 medlemmer på valg i lige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, sekretær og 4 menige medlemmer. + 2 suppleanter.

§7.4 – Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder i en repræsentantskabsperiode indtræder suppleanten og såfremt formand, kasserer eller sekretær udtræder konstituerer bestyrelsen sig på ny.

§8

§8.1 – I henhold til Lov nr. 375 af 18. maj 1994 om merværdiafgift § 13 litra 18 er betingelsen for foreningens aktiviteter, at der ansøges og meddeles fritagelse for betaling af moms, i forbindelse med de arrangementer der afholdes.

I forbindelse med ansøgning om fritagelse for moms, ansøges ligeledes om fritagelse for registrering efter Lov om Arbejdsmarkedsbidrag. I forbindelse med arrangementer, vil der foregå salg og udskænkning af alkohol.

Foreningen forpligter sig til at søge om lejlighedstilladelse hertil hos bevillingsmyndighederne. Tilladelsen ansøges i den til enhver tid værende formandsnavn, således at denne er forpligtet til at medvirke hertil.

Foreningen forpligter sig til at overholde de retningslinjer, der meddeles for dels fritagelse for betaling af moms og dels for opnåelse af lejlighedstilladelser til udskænkning af alkohol, som meddeles af de pågældende myndigheder.

Salg af varer og ydelser i øvrigt skal ske for foreningens regning og risiko.

Evt. annoncering af foreningens arrangementer skal ske i foreningens navn.

§9 Foreningens ophør

§9.1 – Opløsning af foreningen kan ske ved stemmeflertal (2/3) på et repræsentantskabsmøde.

§9.2 – Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser ved sin til enhver tid hørende formue.

§9.3 – Hvis foreningen opløses anvendes en eventuel nettoformue til støtte for kulturelle formål for borgere med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.